رسیدگی به شکایاتی بصورت حضوری با مراجعه به محل دفتر امکان پذیر می باشد.